Genel Çalışma Koşulları

ElringKlinger AG Firması Genel Çalışma Koşulları
Max-Eyth-Str. 2, 72581 Dettingen/Erms
Genel Satış ve Teslimat Koşulları
(tarih Ağustos 2022)

 

I. Genel Bilgiler

 1. Koşullar, bizimle müşteri arasında yapılan tüm sözleşmelerin bir parçasıdır. Daha sonraki sözleşmelerde bu koşullara açıkça atıfta bulunulmamış olsa dahi koşullar geçerli olacaktır. Müşterinin genel çalışma koşulları geçerli değildir, işbu belge ile bunları açıkça reddediyoruz.
 2. Sözleşmelerde ve bu genel çalışma koşullarında yapılan değişiklikler ve eklemeler ancak yazılı veya elektronik olarak yapılmaları halinde geçerli olacaktır. Bu kural, yazılı veya elektronik form zorunluluğu ile ilgili değişiklikler için de geçerlidir. Daha sonradan nitelikli elektronik imza veya tasdik talep edilemez.

 

II. Teklif ve Sözleşmenin Akdi

 1. Tekliflerimiz, açıkça bağlayıcı oldukları belirtilmediği veya belirli bir kabul süresi içermedikleri sürece zorunlu veya bağlayıcı değildir.
 2. Malın müşteri tarafından sipariş edilmesi, bağlayıcı sözleşme teklifi olarak kabul edilir. Sözleşme akitleri ve diğer anlaşmalar, ancak tarafımızdan kabul edildiklerinde bağlayıcı olurlar.
 3. Ya yazılı olarak (ör. iş emrinin onaylanmasıyla) ya da malın müşteriye teslim edilmesiyle kabul edildiği beyan edilebilir.
 4. Sunduğumuz hizmetlere, verdiğimiz teklifteki ve iş emri onayındaki şartname ile varsa teknik belgelerde yer alan veya tarafımızca onaylanmış şartnameler esas teşkil eder.

 

III. Teslimat ve ambalajlama

 1. Aksi üzerinde anlaşmaya varılmadığı sürece, teslimat yürürlükteki EXW INCOTERMS versiyonuna uygun şekilde gerçekleştirilir.
 2. Aksi üzerinde anlaşmaya varılmadığı sürece, teslimat kalemlerinin ambalajlanmasından tarafımız sorumludur. Ambalajlama masrafları müşteriye faturalanacaktır.
 3. Tarafımızca bildirilen teslimat tarihleri, açıkça bağlayıcı olduklarını belirtmediğimiz sürece bağlayıcı olmayan, tahmini tarihlerdir.
 4. Teslimat süresi sözleşmenin imzalanmasıyla birlikte başlar, ancak varsa müşteri tarafından temin edilecek belgeler, tasdikler, onaylar ve diğer ögeler sağlanmadan ve üzerinde anlaşmaya varılan ön ödeme alınmadan teslimat gerçekleştirilmez.
 5. Mücbir sebep hallerinde, yani özellikle de grevler ve lokavtlar olmak üzere işçi-işveren anlaşmazlıkları, operasyonel aksaklıklar, ham madde ve enerji kıtlığı, siber saldırılar yangın ve patlama hasarları, salgın hastalıklar veya pandemiler, resmi makamlarca alınan önlemler ve resmi tasarruflar, temel malzemelerin tesliminde gecikmeler gibi etki alanımızın dışındaki öngörülemeyen olayların oluşması ve bu olayların teslim edilecek kalemlerin teslimatını engellemesi halinde teslimat süresi uzar. Bu durum alt yüklenicilerde bu koşullar oluştuğunda da geçerlidir. Teslimat süresi, bu tür engellerin ve alınan önlemlerin süresine bağlı olarak uzar. Yukarıda bahsi geçen durumların halihazırda mevcut bir gecikme sırasında meydana gelmesi halinde de sorumluluk kabul etmeyiz. Oluşan bu tür engeller ile ilgili olarak müşteriye derhal bilgi verilecektir.
 6. Bizden kaynaklanmayan nedenlerden ötürü bağlayıcı teslimat sürelerine ve tarihlerine uyamamamız (hizmetin sunulamaması) halinde bu konuda derhal müşteriyi bilgilendireceğiz ve aynı zamanda tahmini yeni teslimat süresini bildireceğiz. Hizmetin yeni teslimat süresinin ardından da sunulamaması halinde sözleşmeden tamamen veya kısmen geri çekilme hakkımız doğar; müşteri tarafından halihazırda ödenmiş olan bedelleri derhal tazmin ederiz. Özellikle de aynı şekilde güvenceli iş yapmış olduğumuz bir alt tedarikçimiz tarafından bize yapılan teslimatın usulüne uygun ve/veya zamanında gerçekleşmemesi hizmetin sunulamaması olarak kabul edilir. Sözleşmenin akdedildiği tarihte bir teslimat kontratımızın olması ve bu kontratın tarafsız bir şekilde değerlendirildiğinde her şeyin sorunsuz bir şekilde gerçekleşmesi halinde bu kontratın sağladığı teminatla müşteriye teslimat yapabileceğimiz şekilde olması halinde aynı şekilde güvenceli iş söz konusu olur. Tarafların diğer yasal haklarına halel gelmez.
 7. Teslimat sürelerini kusurlu bir şekilde aşarsak, yalnızca müşterinin makul bir son tarih belirleyerek tekrar teslimat yapmamızı istemesi halinde teslimat gecikmiş olarak kabul edilir. Basit ihmale bağlı gecikmeden kaynaklanan zararlara yönelik tazminat talepleri kapsam dahilinde değildir. Müşterinin sözleşmeden çekilmek ve hizmeti almak yerine zarar tazminatı talep etmek istemesi halinde VIII. maddenin 2b fıkrasındaki sınırlamalar uygulanır.

 

IV. Teslimat kapsamı

 1. Teslimat kapsamı ilgili sözleşme ile belirlenir.
 2. Teslimat kalemlerinde, teslim edilecek kalemleri ciddi oranda değiştirmemesi ve değişikliklerin müşteri için makul olması koşuluyla teknolojik gelişmelere veya yasal gerekliliklere bağlı olarak değişiklik yapma hakkımız saklıdır.

 

V. Ödeme koşulları ve mahsup etme

 1. Aksi üzerinde anlaşmaya varılmadığı sürece faturalar, faturanın düzenlendiği tarihten itibaren 14 gün içerisinde tutarda herhangi bir kesinti olmadan ödenecektir.
 2. Müşteri mahsup hakkını yalnızca, karşı iddiaların yasal açıdan bağlayıcı şekilde hükme bağlanmış veya ihtilafsız şekilde kabul edilmiş olduğu durumlarda elde eder. Müşterinin alıkoyma hakkını kullanma yetkisi yalnızca, karşı talebinin aynı sözleşme ilişkisine dayandığı ölçüde geçerlidir.
 3. Müşterinin ödemeyi geciktirmesi halinde - diğer haklarımıza halel gelmeksizin - ilgili sözleşmeden doğan tüm alacaklarımızı muaccel hale getirme hakkımız doğar. Ayrıca henüz gerçekleştirilmemiş olan teslimatları yalnızca peşin ödeme veya yeterli teminatın verilmesiyle yapma hakkına sahip oluruz.

 

VI. Fiyatlandırma

Taraflar arasında aksi üzerinde anlaşmaya varılmadığı sürece teslimat tarihinde geçerli fiyatlarımız geçerli olur. Sözleşmenin yapılmasının ardından maliyetlerde düşüş veya artış (ör. malzeme fiyatlarının, işçilik maliyetlerinin, enerji maliyetlerinin, gümrük maliyetlerinin ve/veya iş hacimlerinin değişmesi nedeniyle) ortaya çıkması halinde fiyatları makul bir şekilde değiştirme hakkımız saklıdır. Talep üzerine bu durum müşteriye gösterilir.

 

VII. Mülkiyet hakları ve araçları

 1. Teknik belgelerin (ör. çizimler, planlar, hesaplar, hesaplamalar), katalogların, diğer ürün açıklamalarının ve diğer belgelerin mülkiyet hakları, telif hakları ve korunan diğer hakları bize aittir. Bu belgelerin "gizli" olarak işaretlenmiş olup olmadığına bakılmaksızın bunlar yalnızca önceden yazılı onayımız alınarak üçüncü kişilerin erişimine sunulabilir.
 2. Ürünlerin müşterinin çizimlerine, modellerine, numunelerine veya diğer belgelerine göre üretildiği hallerde, üçüncü şahıs mülkiyet haklarının ihlal edilmemesini garanti etmek müşterinin yükümlülüğüdür.

 

VIII. Garanti/sorumluluk

 1. Müşterinin kusurlardan dolayı tazminat talep edebilmesi için Ticaret Kanunu 377. maddesi uyarınca sahip olduğu inceleme ve itiraz etme yükümlülüğünü usulüne uygun bir şekilde yerine getirmiş olması şarttır. Müşteri, görülen maddi kusurlara gecikmeden, malı aldıktan sonra en fazla 14 gün içinde yazılı olarak itiraz ederse yükümlülüğünü yerine getirmiş olur. Mal geri alma belgesi doldurularak itirazın ekine konmalıdır. Diğer maddi kusurlara müşteri tarafından bunlar ortaya çıktıktan sonra derhal yazılı olarak itiraz edilmelidir.
 2. Teslimat kalemlerindeki kusurlar ile ilgili sorumluluğumuz aşağıda belirtildiği gibidir:
  a) Riskin devrinden itibaren 12 ay boyunca, müşteri başlangıçta kendi takdirimize bağlı olarak müteakip ifa (onarım veya değiştirme) hakkına sahiptir. Müteakip ifanın en az iki kez başarısız olması veya orantısız olması durumunda, müşteri sözleşmeden çekilebilir veya satın alma fiyatını düşürebilir.
  b) Bizim, bir yasal temsilcinin veya vekalet verilen bir aracının sorumluluğu kasıt veya ağır ihmal durumlarıyla sınırlıdır. Temel sözleşme yükümlülüklerinin ihlal edilmesi durumunda, sorumluluğumuz yasal hükümlere çerçevesindedir. Bununla birlikte tazminat talebi, sözleşme kapsamında tipik olarak öngörülebilen hasarlarla sınırlıdır. Bu düzenlemeler özellikle kusurlar, sözleşmeye bağlı yükümlülüklerin ihlali veya haksız fiil gibi herhangi bir yasal dayanak ile oluşan ifaya ek tazminat taleplerini ve ifa yerine tazminat taleplerini de kapsar. Bu aynı zamanda, sonuçsuz kalan masrafların geri ödenmesine yönelik talepler için de geçerlidir.
  c) Özellikle doğal aşınma ve yıpranmadan, hatalı montajdan kaynaklanan kusurlar ve kararlaştırılan kaliteye göre önemsiz farklılıklar garanti kapsamı dışındadır.
 3. Ürün sorumluluğumuza özellikle de malın (aksesuarlar ve kılavuzlar da dahil) niteliği ve öngörülen kullanımı hakkında yapılan anlaşma esas teşkil eder. Bu bağlamda münferit sözleşmenin konusu olan veya sözleşmenin akdedildiği tarihte (özellikle de kataloglarda veya internet sayfamızda) herkese ilan edilmiş olan tüm ürün açıklamaları ve üretici bilgileri, malın niteliği hakkında yapılmış anlaşma olarak kabul edilir. Malın niteliği hakkında hiçbir anlaşmaya varılmamış olması halinde kusur olup olmadığı yasal düzenlemelere göre değerlendirilmelidir (Medeni Kanun 434. Maddesinin 3. Fıkrası). Üreticinin herkese açık bir şekilde veya iş emrinde ve özellikle de malın tanıtımında ya da üzerindeki etiketinde yaptığı beyanlar, diğer üçüncü tarafların beyanlarından önceliklidir. Zarar kasten veya ağır ihmal sonucu meydana gelmediği sürece, haksız fiile dayalı tazminat talepleri kapsam dışındadır. Aynısı yasal temsilcilerimizin veya vekalet verdiğimiz aracıların eylemleri için de geçerlidir. Yaşamı, beden bütünlüğünü veya sağlığı tehdit edici ihlallerdeki ve ürün sorumluluğu ile ilgili durumlardaki sorumluluğumuz yasal düzenlemeler çerçevesindedir.

 

IX. Mülkiyeti muhafaza

 1. Teslimat kalemlerinin mülkiyeti ödeme yapılıncaya kadar tarafımıza aittir.
 2. Müşterinin özellikle de ödeme geciktirme gibi sözleşmeyi ihlal edici fiilde bulunması halinde, teslimat kalemlerinin iadesini talep etme ve/veya sözleşmeden çekilme hakkımız saklıdır.
 3. Müşteri, teslimat kalemlerini olağan ticari faaliyetler kapsamında yeniden satma hakkına sahiptir; müşteri, teslimat kalemlerinin başka bir alıcıya üzerlerinde işlem yapılarak veya yapılmadan satılmasına bakılmaksızın, müşteri ile aramızda kararlaştırılan ve yeniden satıştan müşteriye tahakkuk eden satış fiyatı (satış vergisi dahil) tutarındaki alacağı tarafımıza devreder. Bu devir işlemini kabul ediyoruz. Müşteri, bu alacakların temlikinden sonra tahsilat hakkına sahiptir. Alacakları kendimizin tahsil etmesi hakkımız bundan etkilenmez. Ancak böyle bir durumda, müşteriden temlik edilen alacakları ve bu alacakların borçlularını açıklamasını, tahsil için gerekli tüm bilgileri sağlamasını, ilgili belgeleri teslim etmesini ve borçlulara (üçüncü şahıslar) temlik hakkında bilgi vermesini talep edebiliriz.
 4. Teslimat kalemlerinde tarafımıza ait olmayan öğelerle işlem yapılması ve teslimat kalemlerinin bu öğelerle ayrılamaz şekilde birleştirilmesi halinde; yeni ürün üzerinde, teslimat kalemlerinin işlemlerin yapıldığı tarihte işlenen diğer öğelere veya birleştirilen diğer öğelere göre değeriyle orantılı olarak ortak mülkiyet hakkına sahip oluruz. Müşteri, ortak mülkiyeti bizim için muhafaza eder.
 5. Müşteri teslimat kalemlerini rehine bırakma veya teminat olarak gösterme hakkına sahip olmaz. Üçüncü şahıslar tarafından bir haciz veya el koyma işleminin veya diğer tasarrufların başlatılması ya da müşterinin varlıkları hakkında aciz veya konkordato davasının açılması durumunda, müşteri bizi derhal bu konuda bilgilendirmeli ve haklarımızı korumamız için gereken tüm bilgi ve belgeleri bize sağlamalıdır. İcra memurlarına veya üçüncü şahıslara mülkiyet hakkımız ile ilgili bilgilendirme yapılmalıdır.
 6. Hak sahibi olduğumuz teminatları, teminat değerinin henüz ödenmemiş teminat altına alınacak alacak tutarını %10'den fazla aşması halinde, müşterinin talebi üzerine serbest bırakmayı taahhüt ederiz.

 

X. Yasalara, Kurallara ve Yasal Yönetmeliklere Uyum

Müşteri, tüm eylemlerinde, çalışmalarında, sözleşmelerinde ve diğer işlemlerinde geçerli yasalara, kurallara ve yasal yönetmeliklere vb. uymakla yükümlüdür.

 

XI. Yetkili mahkeme ve uygulanacak hukuk

 1. Yetkili yargı yeri Stuttgart'tır. Müşteriyi ayrıca tescilli şirket merkezinin bulunduğu bölge mahkemesinde dava etme hakkımız da saklıdır.
 2. Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması ve Devletler Özel Hukuku hariç olmak üzere Federal Almanya Cumhuriyeti kanunları münhasıran geçerlidir

 

XII. Diğer

 1. Müşterinin bizimle yaptığı sözleşmeden doğan haklarının ve yükümlülüklerinin devir işlemleri ancak tarafımızdan yazılı onay alınması şartıyla geçerli olacaktır.
 2. Bu koşullardaki bir hükmün ve ilgili diğer anlaşmaların geçersiz olması veya geçersiz hale gelmesi halinde bu durum sözleşmenin geri kalanının geçerliliğine halel getirmez. Sözleşmenin tarafları, geçersiz hükmü ekonomik olarak buna en yakın sonucu doğuracak bir düzenleme ile değiştirmekle yükümlüdürler.